Ewidencja odpadów to inaczej  określony ustawą obowiązek dokumentowania ilości, a także sposobu gospodarowania odpadami. Zadanie to należy do każdego posiadacza odpadów albo podmiotu, który przejął za nie odpowiedzialność, a więc ich wytwórców (nie dotyczy to odpadów komunalnych), firmy je transportujące, zbierające, wykonujące odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także ich składowiska.

Ewidencja odpadów wymaga prowadzenia dokumentacji, do której należy m. in . karta przekazania odpadów, czy karta ewidencji odpadów. Ponadto podmiot odpowiedzialny musi raz w roku dostarczyć do odpowiedniego marszałka województwa sprawozdanie odpadowe. Warto pamiętać, że brak prowadzenia ewidencji odpadów grozi sankcjami prawnymi.

Dobrym rozwiązaniem w przypadku konieczności prowadzenia ewidencji odpadów jest wykorzystanie w tym celu specjalnych programów komputerowych. Ewidencja odpadów online pozwala na przygotowanie dokumentów, a także rocznego zestawienia, co znacznie ułatwia pracę i jest bardzo wygodnym sposobem prowadzenia wymaganej dokumentacji.