Żaden pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozróżniamy dwa typy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze z nich to szkolenie wstępne, które musi odbyć osoba rozpoczynająca pracę w danej firmie. Drugie szkolenie, okresowe, ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, a także zapoznanie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Częstotliwość i czas trwania szkoleń okresowych ustala pracodawca, po porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli nie ma takiej organizacji, to po porozumieniu z przedstawicielami pracowników, którzy wybierani są w tym celu przez załogę.
Należy wspomnieć, że wstępne badanie przed dopuszczeniem do pracy nie jest konieczne jedynie w przypadku, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku co stanowisko zajmowane u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Warto także pamiętać o tym, że sam pracodawca musi odbywać szkolenia bhp poznań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie takie powinno odbywać się okresowo.
Zobacz także: Ekrany PCV i Kurtyny na ekranypcv.pl